PUCHAR CHORZOWA W KLASIE OMEGA


plakat druk 2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA

PUCHAR ŚLĄSKA W KLASIE OMEGA STANDARD

ORAZ REGATY W KLASIE OMEGA TURYSTYCZNA

1.Termin i miejsce regat:

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim, w dniach:

26 – 27 września – klasa omega turystyczna i standard

Bazą regat jest stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał” parking dla załóg startujących Yacht Klub BOSMAN

Informacja: Marcin Zdebik 504 114 993

 1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016
 • Regulaminem Pucharu Śląska w klasie omega standard
 • Przepisami klasy omega standard
 1. Zgłoszenia do regat:

Przyjmowane będą elektronicznie na adres szwanky@wp.pl (formularz) do dnia 17.09.2012 oraz w biurze regat w dniu 26.09.2012 w godz. 0800 – 0930

Opłata startowa: 50 ZŁ

W ramach wpisowego organizator zapewnia: wyżywienie i wieczór biesiadny

Istnieje możliwość wypożyczenia omegi turystycznej do regat w cenie 40 zł,                                      po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora regat. O kolejności wypożyczenia decyduje data przesłania zgłoszenia do regat.

 1. Instrukcja żeglugi

Dostępna będzie w biurze regat przy dokonywaniu zapisów. Komunikaty dotyczące regat ogłaszane będą na tablicy ogłoszeń przy biurze regat.

Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.

 1. Wyścigi

Planuje się rozegranie 7 wyścigów dla klasy omega standard w ciągu 2 dni. Po rozegraniu 4 wyścigów, jeden wyścig najgorszy będzie odrzucony.

W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu. Osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia    („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

 1. Start

Start do pierwszego wyścigu w 26.09 planowany jest na godz. 1100 W dniu 27.09 start do pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 1000. Ostatni sygnał startowy w dniu 27.09 nie może być podany później niż o 1300.

Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu pisemnie u Sędziego Głównego regat.

7.Uczestnictwo

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. Oznakowanie jachtu

Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru lub nazwy umieszczonych na żaglu i burtach jachtu.

 1. Ubezpieczenie:

Sternicy jachtów omega standard zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. Jachty wypożyczone posiadają aktualną polisę OC i NW.

 1. Prawo do wizerunku

Zawodnik zgłaszający się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat.

 1. Nagrody

Puchary, nagrody rzeczowe, medale pamiątkowe.

 1. Dojazd

Mapka dojazdu dostępna jest na stronie http://szkwal.org/pliki/1/plawmapa.jpg